Tillstånd

Swedsec:

Axcius rådgivare är licensierade via Swedsec. Swedsec licensierar rådgivare för att säkerställa kvalitet och kunskap inom finansiell rådgivning.
http://www.swedsec.se

GDPR:

Axcius personuppgiftsbehandling
Som kund alternativt mottagare av Axcius månadsbrev, inbjudningar samt övrig relevant information från Axcius Kapitalförvaltning AB lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har.
Mer specifik information kan vid behov tillhandahållas i respektive produktvillkor. Informationen i sådana produktvillkor utgör ett komplement till, och i förekommande fall ändring av, denna information.

Vilka personuppgifter behandlas?
Axcius behandlar ditt namn samt dina kontaktuppgifter.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
De personuppgifter som Axcius behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du är kund, anmält dig via något event, får vårt marknadsbrev samt inbjudningar. Axcius inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med oss i t ex e-postkorrespondens, genom cookies på Axcius hemsida eller på sociala medier.

Varför behandlar Axcius dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Axcius ska kunna tillhandahålla av dig önskade produkter, hantera kundförhållandet, skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra produktutveckling.

Vilken rätt har Axcius att behandla dina personuppgifter?
Axcius behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder om begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats. Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen.
Vad avser marknadsföring har Axcius ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra våra produkter samt tjänster.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Axcius sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från alla våra tjänster, tar vi bort personuppgifterna så snart vi kan. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att fylla olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Axcius skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Axcius samarbetspartners inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Axcius Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556784-9624
Adress: Box 5243, Mässans Gata 10, vån7, 402 24 Göteborg
Telefonnummer: 031-18 18 80
Webbadress: www.axcius.se

Insuresec:

Axcius är licensierade av Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.
http://www.insuresec.se

Finansinspektionen:

Axcius har tillstånd via finansinspektionen för att bedriva försäkringsförmedling samt sidoverksamhet.
https://www.fi.se

Bolagsverket:

Vidare krävs att företaget är registrerat i försäkringsförmedlarregistret hos Bolagsverket, vilket Axcius är.
https://www.bolagsverket.se

Svenska försäkringsförmedlares förening:

Axcius är medlem i SFM. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.
https://www.sfm.se

Ansvarsförsäkring:

Axcius Kapitalförvaltning AB har en ansvarsförsäkring genom QBE Europe SA/NV. En ansvarsförsäkring skyddar dig som kund om Axcius skulle åsamka dig ekonomisk skada.
https://qbe.se/

Svensk Värdepappersservice:

Axcius Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.
För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Trygghet

Vi gör vårt bästa för att göra dig nöjd. Om det ändå skulle uppstå oklarheter eller klagomål kan du vända dig till vår klagomålsansvarige:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
För ytterligare information, www.svenskvpservice.se